Glass Buildings

 ip phone


- 支援 PSTN / SIP Trunk / IDAP
- 終端設備最大容量: 262
- 綜合通訊功能(內置語音信箱、電子郵件整合和簡單熱線中心)
- 日間/夜間/假期模式
- 內置語音留言信箱
- 響鈴模式選擇
- 私人快速撥號
- 大門對講機及開門控制
- 支援DECT 無線電話
- 支援 VOIP 網絡


主機6線,20分機組合價格

主機: KX-NS700XE主機 1部
6街線卡: KX-NS5180 6 條街線卡1張
16線分機卡: KX-NS5172 16 部分機卡1張
前台專用顯示屏電話: KX-DT543  1部  
標準專用電話: KX-DT521  15部
 

Panasonic KX-NS700XE 電話系統